Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA „Atrium Property Services d.o.o.“
 
Beograd, 25.11.2019
 
1. OPŠTE ODREDBE
 Opštim uslovima poslovanja Privrednog društva „Atrium Property Services d.o.o.“ (u daljem tekstu: Posrednika) u skladu sa Članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti - Posrednika i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica) I druga pitanja u vezi sa navedenim odnosom.
 
Zaključenjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja pri posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Posrednika.
 
Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu ili prodaji nepokretnosti koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.
 
Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica.
 
Ugovor o posredovanju zaključuje se u pisanom, odnosno elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina. 
 
Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza Posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o Posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja Posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene. 
 
Nalogodavac može imati zaključene ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno, osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja.
 
U slučaju da je Nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost, posredstvom drugog posrednika ili sam pre nego što mu je Posrednik istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika i drugih posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika.
 
U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (Prodavcem/Zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna Posrednika kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika i drugih posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim Kupcem/Zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednike.
 
 
2. OBAVEZE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE, ANONIMNI NALOGODAVAC, OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA/PREDUGOVORA, OBAVEZE NALOGODAVCA I OGLAŠAVANJE
 
2.1. Obaveze Posrednika prilikom posredovanja
 • Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla; 
 • Da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevatnim okolnostima;
 • Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima; 
 • Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja nepokretnosti na tržištu; 
 • Da postavi Oglas u vezi sa prometom, odnosnom zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne unapred iskazane troškove; 
 • Da omogući razledanje nepokretnosti; 
 • Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a na pisani zahtev, odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca,  da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje; 
 • Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate; 
 • Da posreduje u pregovorima i da nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
 • Da vodi evidenciju o posredovanju i podposredovanju;
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
 • Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla; 
 • Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa ili e-mail adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti;
2.2.  Prava Posrednika prilikom posredovanja
Posrednik ima pravo da uz saglasnost Nalogodavca (Prodavac/Zakupodavac), fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet/zakup je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik sme koristiti u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom Kupcu/Zakupcu,  oglašavanje iste postavljanjem na svoj web sajt ili putem oglasa na internet, kao I u poslovne/promotivne svrhe, radi reklamiranja svoje delatnosti na internet ili u drugoj formi.
 
Posrednik ima pravo da u pisanoj odnosno elektronskoj formi zaključi Ugovor o potposredovanju kojim će u celini ili delimično preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog Ugovora. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.
 
2.3. Ekskluzivno posredovanje 
Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovoranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je objekat Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa. 
 
Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnošću za koju je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade. 
 
Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.
 
2.4. Anonimni nalogodavac 
Posrednik može da obavlja poslove posredovanja za nalogodavca koji želi da ostane anoniman. Kod ovakvog posredovanja, Posrednik je dužan da ne otkriva identitet nalogodavca, u skladu sa uslovima iz ugovora o posredovanju, a najkasnije do zaključenja posredovanog pravnog posla. 
 
Klauzula o anonimnom nalogodavcu se izričito ugovara.
 
 2.5. Ovlašćenje za zaključenje ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti 
 Posrednik može, kada je za to posebno ovlašćen od strane Nalogodavca, da u ime i za račun nalogodavca zaključi predugovor, odnosno ugovor o prometu nepokretnosti, odnosno ugovor o zakupu nepokretnosti.
 
Navedeno ovlašćenje se posebno izdaje u zakonom propisanom obliku. 

2.6. Obaveze Nalogodavca 
 • Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja; 
 • Da Posredniku omogući uvid u originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koje je predmet prometa odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti; 
 • Da omogući Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti na dogovoreni način i u dogovoreno vreme; 
 • Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr.;
 • Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu u slučaju realizacije ugovorenog prometa kao i ostalim slučajevima iz ovih Opštih uslova, i ako je to posebno ugovoreno da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • Da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene; 
 • Da preda Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla koji je  posredovao predugovorom ili glavnim ugovorom u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti.

2.7. Oglašavanje
 Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti. 
 
Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup Posrednik nema zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju. 
 
3. OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU
Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutka zaključenja Ugovora za čije zaključenje je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je Posrednik posredovao.
 
Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao u skladu sa prethodnim stavom.
 
Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.
 
Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz katastra i sl.), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.
 
Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da joj se unapred plate sredstva za određene izdatke ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.
 
Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
 
4. ODGOVORNOST ZA ŠTETU 
Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru, odnosno Predugovoru.
 
Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane, osim u slučaju da mu je Nalogodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od Kupca.
  
5. PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju važi do momenta zaključenja Ugovora o prodaji/kupovini/zakupu nepokretnosti između Nalogodvca i lica sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, ili ukoliko ga jedna od ugovornoh strana pre zaključenja Ugovora o prodaji/kupovini/zakupu nepokretnosti ne otkaže.
 
Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora), i ima pravno dejstvo sa otkaznim rokom od 30 dana od momenta dostavljanja istog drugoj strani.
 
6. ZAVRŠNE ODREDBE
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast, i Zakona o obligacionim odnosima.
 
7.IZNOS POSREDNIČKE NAKNADE
CENOVNIK USLUGA
Cenovnik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupovine, prodaje, zamene, zakupa i izdavanja u zakup nekretnina:
 • Transakcije zakupa 15% od godišnje zakupnine plus PDV
 • Transakcije prodaje 3% od kupovne cene plus PDV
VRSTA I VISINA TROŠKOVA ZA DODATNE USLUGE 
- Procena nekretnina za stanove ispod 100m2-150 EUR
- Procena nekretnina za stanove jednake ili ispod 100m2-300 EUR
- Procena nekretnina za drugo osim za stanove-0,50 EUR/m2
- Usluge marketinga, poput koncepta marketinške kampanje, izrade veb sajtova, kataloga i slično-90,00 EUR/hour
- Priprema Ugovora o zakupu i prodaji-180,00 EUR/hour
- Pružanje profesionalne pomoći u vezi izrade predugovora i druge neophodne dokumentacije 180,00 EUR/hour
- Overa predugovora ili ugovora o prodaji nekretnina ispred javnog notara-180,00 EUR/hour
- Prikupljanje neohodne dokumentacije za overu predugovora ili ugovora o prodaji nekretnina ispred javnog notara-250,00 EUR.
 
Provizija i troškovi su predmet poreza na dodatu vrednost prema kursu koji važi na dan izdavanja računa.
 

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?